Brandumo įvertinimas

Vaiko brandumo įvertinimas

Penkerių – šešerių metų amžiaus vaikų tėvams rūpi, kokio amžiaus vaiką vertėtų leisti į mokyklą: ar šešerių metų – į priešmokyklinę grupę, septynerių – į pirmą klasę, ar išleisti vaiką anksčiau, nei jam sueis šešeri.

Kiekvieno vaiko raida yra individuali, unikali. Labai svarbu ją įvertinti ir atsakyti į klausimą, ar ankstyvesnis vaiko išleidimas į mokyklą nepadarys jam žalos, ar vaikas jau yra pakankamai brandus kokybiškai naujai mokyklinei veiklai. Tai lemia vaiko sėkmę mokykloje. 

Kauno rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje atliekamas vaiko brandumo įvertinimas.

Vaiko brandumo įvertinimas gali būti atliekamas tėvų pageidavimu, jei tėvai svarsto galimybę ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą anksčiau, t.y. kai jam tais kalendoriniais metais dar nesueina 6 metai.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ir privalomas visiems vaikams. Pradinis ugdymas pradedamas teikti anksčiau, t. y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau, nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Nuo 2018 m. rugsėjo priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į Pedagoginę psichologinę tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą įvertinimo ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. (Remiantis Lietuvos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-100 “Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo).

Vaiko brandumo įvertinimas gali būti atliekamas ne anksčiau, kai vaikui yra 4 metai ir 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo metodikos taikymo galimybes).

Rekomenduojama atlikti brandumo vertinimą gegužės – birželio mėnesiais.

Nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo (pagal Lietuvos Respublikos švietimo įsakymo Nr. I-1489 8, 9, 47 straipsnių pakeitimo įstatymą, priimtą 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926). 

Atkreipiame dėmesį, kad vertinimas atliekamas konsultavimo tikslais. Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje priima tėvai (globėjai).

Kauno rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vertinamas tų vaikų brandumas, kurių švietimo teikėjas, kuris ugdys vaiką, yra Kauno rajono teritorijoje.

Tėvams, pageidaujantiems įvertinti vaiko brandumą, rekomenduojama registruoti vaikus brandumo įvertinimui balandžio – gegužės mėnesiais. 

Brandumo įvertinimui būtina iš anksto užsiregistruoti (registracija telefonu 8-37-380065). 

Atvykstant reikia turėti vaiko asmens dokumentą

Pastaba: 

Tarnybos specialistai nerekomenduoja ankstinti priešmokyklinio ugdymo vaikams, kurie turi kalbos raidos sutrikimų ir (ar) nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.

 

Vertinimo eiga: 

Vaiko brandumo įvertinimą priešmokykliniam ugdymui atlieka Tarnybos psichologai pagal specialiai tam parengtą metodiką. Pirmos konsultacijos ir vaiko įvertinimo trukmė yra apie 1 val. 

Įvertinimo metu vaikas turi pasilikti kabinete be tėvų (globėjų). 

Po įvertinimo skiriamas kitos konsultacijos laikas, kurios metu su tėvais (globėjais) aptariami vaiko įvertinimo rezultatai, teikiamos rekomendacijos dėl tolimesnio ugdymo.

 

Kaip pasiruošti brandumo įvertinimui:

Aptarkite vertinimo poreikį su ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogais, pagalbos vaikui specialistais, pasiimkite reikiamus dokumentus ir užsiregistruokite. 

Į konsultaciją vaiką turi atvesti tėvai (globėjai). Pasiruoškite skirti pakankamai laiko susitikimams, kuriuos planuosite kartu su tarnybos specialistu(-ais). 

Pasirūpinkite, kad vaikas į Tarnybą atvyktų pailsėjęs ir pavalgęs. Nuraminkite vaiką, atsakykite į jam rūpimus klausimus. Aptarkite su vaiku, kur ir kokiu tikslu vykstate. Galite paaiškinti, kad čia vaikui reikės kalbėtis, atlikti užduotis, piešti.