Istorija

Mūsų istorija

Kauno rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba darbą pradėjo 2005 metais su 4,5 etatų (1 psichologas, 1 logopedas, 1 specialusis pedagogas, 1 direktorės pavaduotojas-pedagoginei psichologinei tarnybai, 0,5 neurologo) sudėtimi. 2020 metais tarnyboje dirba 7 etatiniai darbuotojai (3 psichologai, 1 specialusis pedagogas, 1 logopedas, 1 socialinis pedagogas). Kaip matome pirmame paveiksle įvertinamų specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičius nuo 2005 metų, kuomet atliktas 201 specialiųjų ugdymosi poreikių mokinys,  išaugo iki 274 vertinimų. Atliekamų įvertinimų skaičiaus didėjimo priežastimis gali būti specialiojo ugdymo komisijų siekis, kuo anksčiau nustatyti specialiuosius mokymosi poreikius, pagerėjusi įvertinimų kokybė, efektyvus mokyklų ir pedagoginės psichologinės tarnybos bendradarbiavimas, bei tėvų noras padėti vaikams įveikti atsirandančius sunkumus.

Istorija

Nuo 2006 metų pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai kuruoja Kauno rajono logopedų specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų ir psichologų metodinius būrelius. Vidutiniškai per metus įvyksta 27 metodiniai pasitarimai, kuriuose aptariami aktualūs švietimo pagalbos teikimo klausimais. Bendradarbiaujant su metodiniais būreliais organizuojami ir įgyvendinami tradiciniais tapę renginiai ir prevenciniai projektai. Jau 10 metai iš eilės vyksta mokinių socializacijos projektas ,,Nes bendrauti gera‘‘, kuriame dalyvauja daugiau kaip 100 Kauno rajono mokinių. Projektas vykdomas bendradarbiaujant su LSU, užsiėmimus veda LSU studentai ar profesionalūs sportininkai. Per visą projekto vykdymo laikotarpį projekto veiklose dalyvavo daugiau kaip 900 mokinių, kurie susipažino su sporto šakomis, trenerio profesija. Netradicinės formos konferenciją ,,Mokinys mokiniui‘‘organizuojame su socialinių pedagogų metodiniu būreliu ir eilę metų į šią konferenciją atvyksta mokinių komandos iš Kauno apskrities savivaldybių, kurios laimi atrankinius konkurso etapus savo savivaldybėse. Kauno rajone organizuojama finalinė konferencija. Konferencijoje kasmet dalyvauja daugiau kaip 100 mokinių, kurie skaito pranešimus prevencinės veiklos temomis. 

2007m. bendradarbiaujant su Lietuvos sporto universitetu atlikome tyrimą ,,Patyčių ir smurto paplitimas Kauno rajono ugdymo įstaigose‘‘. Tyrimas unikalus tuo, kad buvo atliktas pirmą kart Lietuvoje, jame  iš viso dalyvavo 1382 mokiniai, kurie buvo atrinkti atsitiktine tvarka iš šešių pagrindinių, šešių vidurinių mokyklų ir keturių Kauno rajono gimnazijų. Su tyrimo duomenimis supažindinti mokyklų vadovai bei specialistai 2007 balandžio 18d. vykusioje konferencijoje ,,Patyčios mokykloje: dabartinė situacija, ją įtakojantys veiksniai, prevencijos perspektyva‘‘. Konferencijos dalyviai susipažino su pranešėjų analizuojamomis temomis ,,Kauno rajono mokinių apklausa: mokinių požiūrio į elgesio taisykles bei mokytojus raiška‘‘, ,,Patyčių tarp moksleivių raiška‘‘, ,,Mokyklos bendruomenės pagalba siekiant saugesnės aplinkos mokykloje‘‘, ,,Vaikų ir paauglių psichikos sutrikimai ir jų įtaka agresyviam elgesiui‘‘, ,,Mokyklinio amžiaus vaikų raida ir kriziniai periodai‘‘, ,,Smurto ir patyčių prevencijos perspektyvos‘‘. Naudojant konferencijoje pateikta situacijos analize bei informacija smurto patyčių prevencijos klausimais, parengėme metodinę priemonę ,,Sveika mokymosi aplinka be patyčių‘‘. Šios metodinės priemonės leidybą patvirtino Kauno rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba.

2007m. siekiant išsiaiškinti mokinių nenoro lankyti mokyklą priežastis, tarnyba dalyvavo asociacijos ,,Naujos jungtys‘‘ vykdomame projekte ,, Prevencinių mechanizmų, mažinančių moksleivių „iškritimą“ iš bendrojo lavinimo švietimo sistemos, kūrimas ir testavimas‘‘. Vykdant projektą parengta monografija ,,Vengiančių lankyti mokyklą vaikų problemos ir poreikiai‘‘, mokytojai dalyvavo projekto finansuojamuose seminaruose ,,Mokymosi motyvacijos skatinimas: moksleivių verslumo ir profesinės karjeros planavimo įgūdžių ugdymas‘‘, kurie vyko 2007  m. gegužės 14 d. bei ,,Bendraamžių tarpusavio pagalba mokykloje‘‘ vykusiame 2007 m. birželio 12 d. Šio projekto dėka parengtas ,, Mokinių apskaitos sistemos modelis Kauno rajono savivaldybėje‘‘, bei ,,Iškritusiųjų iš bendrojo ugdymo sistemos mokinių grąžinimo Kauno rajone strategijos‘‘.

Logopedų, specialiųjų pedagogų metodinis būrelis, kartu su Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais vykdo saviraiškos konkursus ikimokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams ,,Zuikio mokyklėlė‘‘ ir dailaus rašto konkursą pradinių klasių mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Švietimo pagalbos specialistų konferencijos ,,Idėjų mugė‘‘ pagrindinis tikslas pasidalinti gerąja darbo patirtimi, idėjomis, naudojamomis metodinėmis priemonėmis. Šios konferencijos dalyviai – Kauno rajono psichologai, logopedai, specialieji pedagogai ir socialiniai pedagogai.

Pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos projektą ,,Finansinės paramos teikimas švietimo pagalbos specialistų etatams steigti 2008 metų rugsėjo–gruodžio mėnesiais savivaldybių ikimokyklinio ugdymo mokyklose ir pedagoginėse psichologinėse tarnybose‘‘ tarnyboje pradėjo dirbti socialinis pedagogas. Šis specialistas padeda įvertinti ir socialinę aplinką, kuri įtakoja vaiko vystymąsi, organizuoja Kauno rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijos posėdžius, rengia dokumentaciją dėl vidutinės ir minimalios priežiūros ir koordinuotai teikiamų paslaugų vykdymo. 2019 metais svarstyti 38 (2018 m.27) atvejai (vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo ir vykdymo, privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo bei koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos teikimo, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų skyrimo klausimais), suteiktos 164 konsultacijos. Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai dalyvavo 15 (2018m.12) atvejų aptarimuose. 

Kauno rajono švietimo pagalbos specialistams organizuojamos metodinės išvykos, kurių dėka aplankytos 8 Lietuvos Pedagoginės psichologinės tarnybos. Psichologų metodinis būrelis kasmet inicijuoja ir vykdo smurto ir patyčių prevencijai skirtą renginį – akciją „AŠ + TU = MES“ , skirtą paminėti Lietuvoje vykdomą sąmoningumo didinimo mėnesį ,,Be patyčių 2019“. Akcijoje dalyvauja visos Kauno r. ugdymo įstaigos. 

2007-2013 m., Kauno rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba sėkmingai įvykdė 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto ,,Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra‘‘ VP3-2.2 –ŠMM-10-V priemonės ,,Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ projekte. Šio projekto metu vykdomas Pedagoginės psichologinės tarnybos patalpų, esančių Lietuvių g. 22, Kaune, kapitalinis remontas. Remonto metu patalpos pritaikytos žmonėms su negalia, įrengiant liftą, pagalbines patalpas. Atlikti stogo, langų, durų keitimo, patalpų apšiltinimo, vandentiekio, šildymo sistemų keitimo darbai. Bendra kapitalinio remonto darbų suma 116 tūkst. Projekto lėšomis pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų kabinetai bus aprūpinti kompiuterine ir kita įranga, baldais, kurių vertė siekia 26 tūkst.eurų.

2019 metais sėkmingai įgyvendintas projektas ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II‘‘. Projekto dėka, bendradariaujant su VDU atliktas tyrimas  ,,Socialinis emocinis  mikroklimatas Kauno rajono mokyklose‘‘, rezultatai ir rekomendacijos pristatyti mokyklų vadovams ir Kauno rajono mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams. 

Pagal 2019 metais vykdomą projektą ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II‘‘ suteikti 335 psichologinės pagalbos atvejai Kauno r. Vilkijos lopšelio darželio, Kulautuvos lopšelio darželio ir Vilkijos gimnazijos ir kitų ugdymo įstaigų bendruomenėms.

Kasmet didėja Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos apimtis, kurią relamentuoja naujai priimami įstatymai ir kiti teisės aktai: Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo modelio pildymas, Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas (Žin., 2007, Nr.63-2440), Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas, (Nr.80-3214, 2007-07-19, Žin), 2018 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-60/V-39 patvirtintas ,,Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo aprašas‘‘, 2019m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintas ,,Nepilnamečio individualaus vertinimo tvarkos aprašas‘‘. Išaugo atliekamų vaikų ir mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimų skaičius 2005 m. atliktas 201 s.u.p.vertinimas 2019 metais 274 s.u.p. vertinimai. Psichologinių konsultacijų  2007 metais atlikta 111, 2019 metais psichologai suteikė 378 konsultacijas ir 335 psichologo pagalbos atvejus ugdymo įstaigose (Pagal projektą ,,Saugio aplinkos mokykloje kūrimas II‘‘). 

Nuo 2020 metų lapkričio pedagoginė psichologinė tarnyba persikėlė į Kauno rajono savivaldybės  išremontuotas ir tarnybos veiklai pritaikytas patalpas Garliavoje, Vytauto g. 65-4. Tų pačių, 2020 metų, gruodžio 17 d. Kauno rajono savivaldybės sprendimu Nr. TS-456 numatoma įsteigti Kauno rajono pedagoginę psichologinę tarnybą kaip atskiro juridinio asmens statusą turinčią savivaldybės biudžetinę įstaigą ir 2021 metų liepos 28-ą dieną, Kauno rajono pedagoginė psichologinė tarnyba įregistruojama Kauno Registrų centre kaip atskirą juridinį statusą turinti įstaiga.