Paskaitos, straipsniai

REKOMENDACIJOS ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAMS DĖL PAGALBOS TEIKIMO KARANTINO LAIKOTARPIU (rengėjai – Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai)

SIŪLYMAI PSICHOLOGAMS:

 1. Karantino metu, ekstremalios situacijos Lietuvoje metu, psichologų darbas organizuojamas  ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu. Psichologas turi prisiminti, jog, teikdamas konsultavimo paslaugas nuotoliniu būdu, privalo užtikrinti etiškumo ir konfidencialumo principų laikymąsi.
 2. Psichologai konsultuoti gali telefonu ir visomis kitomis internetinėmis ryšių priemonėmis: Viber, Messenger, WhatsApp, Skype, Facebook. Taip pat, į svarbius klientų (vaikų, mokytojų tėvų/globėjų, pagalbos vaikui specialistų ir kitų) klausimus galima atsakyti bei teikti individualias rekomendacijas ir vykdyti psichoedukaciją elektroniniu paštu.
 3. Mokyklos psichologai turi nustatyti nuotolinio darbo valandas, susitarus su administracija. Darbo laikas turėtų būti paskelbtas mokyklos svetainėje. Mokiniai ir tėvai turi žinoti, kada ir kaip gali susisiekti su mokyklos psichologu, koks yra numatomas reagavimo laikas ir ką daryti, jei mokinys išgyvena krizę.
 4. Aptarkite konfidencialumo klausimus, ribas ir lūkesčius su suaugusiais konsultacijų dalyviais.
 5. Ugdymo įstaigų psichologai, atsižvelgdami į savo darbo specifiką, galimybes, bei ugdymo įstaigos nuotolinio ugdymo tvarką, patys renkasi sau priimtino darbo būdus bei priemones, suderinę tai su ugdymo įstaigos administracija.
 6. Esant poreikiui, per Tamo.lt. galima parengti mini standartizuotą apklausą, pateikiant konkrečius klausimus, taip pat,  informuoti apie mokyklos psichologo teikiamas paslaugas nuotoliniu būdu, suteikti kitokios reikiamos informacijos dabartiniu metu.
 7. Būkite iniciatyvūs ir rodykite geranorišką pagalbą labiausiai emociškai pažeidžiamiems savo ugdymo bendruomenės nariams bei, esant galimybei,  nenutraukite pagalbos jau anksčiau konsultuotiems klientams.
 8. Nepamirškite,  kad tėvai ir mokytojai taip pat patiria stresą ir jiems reikia palaikymo. Esant poreikiui, galima organizuoti on-line pokalbių paramos grupes mokytojams bei tėvams.
 9. Jei nuotolinės konsultacijos metu įvertinate vidutinę ar aukštą savižudybės grėsmę, privalote nedelsiant pasirūpinti kliento saugumu ir nukreipti jį tolimesnei pagalbai į stacionarines paslaugas teikiančias sveikatos priežiūros įstaigas.
 10. Puoselėkite geranoriškus santykius su visa savo ugdymo įstaigos bendruomene, bendradarbiaukite tarpusavyje dėl sudėtingų darbinių atvejų su savo ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisijos specialistais, o esant reikalui, konsultuokitės su kitomis institucijomis.
 11. Aktualią šiam periodui informaciją apie streso įveikimą, nerimą, bendravimą, psichohigieną ir panašiai, esat galimybei, talpinkite ugdymo įstaigos tinklalapyje.
 12. Būtina pasirūpinti savo tiek fizine, tiek psichine sveikata: laikykitės dienotvarkės, sportuokite, tinkamai maitinkitės, ilsėkitės, bendraukite. Esant reikalui, konsultuokitės, intervizuokitės ir supervizuokitės su savo kolegomis nuotoliniu būdu. Prireikus ir patys kreipkitės psichologinės pagalbos. Suplanuokite susitikimą on-line, diskutuokite, tarkitės, dalinkitės idėjomis ir padėkite vieni kitiems.
 13. Remkitės Lietuvos psichologų sąjungos parengtomis rekomendacijomis  dėl psichologinio konsultavimo karantino laikotarpiu: http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=1277&lng=lt
 14. Rekomendacijos darbui namuose: http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/Psichologine%CC%87s%20rekomendacijos%20darbui%20namuose.pdf
 15. Rekomendacijos vaikų ir paauglių konsultavimui internetu: http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/Vaik%C5%B3%20konsultavimas%20internetu.pdf
 16. Rekomendacijos, kaip kalbėti su vaikais apie koronavirusą (COVID – 19): http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/Kaip%20kalb%C4%97ti%20su%20vaikais%20apie%20korona%20virus%C4%85%20(Daiva%20Karkockien%C4%97).pdf
 17. Rekomendacijos, kaip kalbėtis su vaikais apie žiniasklaidoje pateikiamą informaciją: http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/%C5%BDiniasklaidos%20poveikis%20vaikams%20(Daiva%20Karkockien%C4%97).pdf
 18. Rekomendacijos, kaip įveikti COVID-19 protrūkio sukeltą stresą: http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/Covid19%20sukelto%20streso%20valdymas.pdf
 19. Rekomendacijos, kaip įveikti dėl COVID-19 patiriamą nerimą: http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/Normalu,%20kad%20neramu%20d%C4%97l%20COVID-19_3.pdfhttp://www.bernardinai.lt/straipsnis/2020-03-16-psichologas-p-skruibis-nerimas-yra-neisvengiama-gyvenimo– dalis/179473?fbclid=IwAR34KoVVxUd02o4soq8M92IhlilAcVZHMy5u-eOWlIcA0afAKsYjd5ts5XM
 20. Pastabos apie psichinę sveikatą ir psichosiocialinius veiksnius COVID-19 protrūkio metu https://balyskumza.wixsite.com/keepcalm/post/pasteb%C4%97jimai-d%C4%97l-psichin%C4%97s-sveikatos-ir-psichosiocialinio-b%C5%ABvio-covid-19-protr%C5%ABkio-metu
 21. Žemaitienė, N. ir Argustaitė, G. (2014). Savižudybių, katastrofų, kitų ekstremalių situacijų valdymas ir būtinosios psichologinės pagalbos organizavimas. Metodinis leidinys / mokomoji knyga. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. http://www.esparama.lt/documents/10157/490675/2014_Savi%C5%BEudybi%C5%B3%2C_katastrof%C5%B3_ir_kit%C5%B3_situacij%C5%B3_vald.pdf/dbd25987-d19d-4ddd-83de-fce3ac55df56

 SIŪLYMAI SOCIALINIAMS PEDAGOGAMS:

 1. Pateikti mokyklos švietimo bendruomenei savo darbui skirtus kontaktus: el.pašto adresą, telefono numerį, Viber, Messenger, WhatsApp, Skype ar panašių programėlių, turinčių konsultacijos su vaizdu funkciją, asmenines nuorodas (esant galimybei, atsižvelkite į ugdymo įstaigos nuotolinio ugdymo tvarką).
 2. Informuoti sistemingai/nuolat konsultuojamus asmenis apie galimybę tęsti konsultacijas jiems priimtinausiu būdu.
 3. Svarbu sudaryti kuo prieinamesnes sąlygas šeimai kreiptis pagalbos, konsultacijoms vaikams ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).
 4. Aiškiai nurodyti konsultacijų laiką.

  Galite pasinaudoti Socialinės pedagogės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo (2016) 11 punkto nuostata, kad ,,Socialinis pedagogas turėtų skirti nemažiau 50 proc. savo laiko darbui su mokiniais, pedagoginių darbuotojų, klasių vadovų konsultavimui”.
 1. Konsultuoti nuotoliniu būdu užtikrinant profesinės etikos principų laikymąsi.
 2. Ypatingą dėmesį skirti mokiniui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis ar susiduria su kitomis problemomis.
 3. Paprašyti, kad klasės auklėtojai/vadovai pateiktų jums vaikų ir/ar vaikų tėvų  (globėjų, rūpintojų), kurie neturi nuotolinio mokymosi galimybės kontaktus (telefonų numerius).
 4. Imtis mokinio individualaus mokymosi organizavimo lyderystės ir inicijuoti situacijos sprendimu suinteresuotųjų tarpusavio bendradarbiavimą (mokytojų dalykininkų, mokyklų vadovų, seniūnijos darbuotojų ir kt.) bei optimalaus, vaiko interesams palankiausio ir naudingiausio sprendimo paiešką ir įgyvendinimą.
 5. Pagal poreikį susisiekti su šeimomis ir vaikais telefonu bei susitarti dėl tolimesnio nuotolinio mokymosi būdų ir formų atliepiančių mokinio ir mokyklos galimybes.
 6. Pagal poreikį teikti konsultacijas tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl ugdymuisi palankios aplinkos kūrimo vaikams mokantis nuotoliniu būdu.
 7. Pagalbą organizuoti  atsižvelgiant į pagalbos poreikį: ar šeimai jos reikia, ar pagalba šiuo laikotarpiu neįneš daugiau įtampos ar sumaišties.
 8. Puoselėti geranoriškus santykius su ugdymo įstaigos bendruomene šiuo sudėtingu laikotarpiu, tartis, bendradarbiauti tarpusavyje dėl iškilusių sudėtingų  atvejų su kitais švietimo pagalbos specialistais, o esant poreikiui, konsultuokitės  su kitomis institucijomis.
 9. Aktualią šiam laikotarpiui ar kitą su darbo specifika susijusią informaciją talpinti ugdymo įstaigos puslapyje arba kitose ugdymo įstaigos naudojamose programose (pvz. prevencinė, šviečiamoji veikla, užduočių pateikimas su atgaliniu ryšiu, akcijų, konkursų paskelbimas ir pan.).
 10. Skirkite laiko savarankiškam kvalifikacijos  tobulinimui.

SIŪLYMAI SPECIALIESIEMS PEDAGOGAMS, LOGOPEDAMS:

 1. Pratyboms, vedamoms nuotoliniu būdu, naudokitės ta pačia mokymosi aplinka, kuria naudojasi visa mokykla. Taip mokiniui (ir jo tėvams) bus mažiau sumaišties.
 2. Pateikite daugiau informacijos tėvams, kaip jie galėtų dirbti su vaiku namuose. Kuo mažesnis vaikas, tuo svarbesnis bendradarbiavimas su tėvais.
 3. Leiskite mokiniams mokytis jiems priimtinu tempu. Teikite poreikius ir gebėjimus atitinkančias užduotis. Atrinkite tik svarbiausias temas ir užduotis.
 4. Peržiūrėkite išsikeltus ugdymo(si) tikslus (prioritetu palikdami jau išmoktų dalykų įtvirtinimą, sumažindami naujų dalykų mokymo apimtis).
 5. Bendradarbiaukite su vaiką ugdančiais pedagogais, siekdami suderinti ugdymo temas, aptarti ugdymo būdus.
 6. Ypatingą dėmesį skirkite mokinių, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymui.
 7. Kurkite galimybes dirbti grupėje nuotoliniu būdu. Taip vaikai turės galimybę mokytis bendruomeniškumo, palaikymo.
 8. Pateikdami užduotis, susiekite jas su artima vaiko aplinka, svarbiausiais vaikui įvykiais (pvz.: „surask namuose tris daiktus, kurių pavadinimas prasideda „g“ raide“, „ kas yra virusas?, kodėl reikia plauti rankas?“).
 9. Orientuokitės į kokybę ir pozityvumą, o ne į kiekybę ir klaidas.
 10. Puoselėkite emocinį ryšį, kurkite saugumo jausmą, bendradarbiavimo atmosferą ugdymo procese.
 11. Bendraukite su kolegomis, dalinkitės gerąja darbo patirtimi, kelkite klausimus. Kartu ieškokime sprendimų – dabar tai kaip niekada svarbu.

  

NUOTOLINIS DARBAS SU MOKINIAIS, TURINČIAIS GIRDIMOJO SUVOKIMO SUTRIKIMŲ (gali būti skaitymo, rašymo, matematikos mokymosi sutrikimai):

 1. Surašykite nurodymus, instrukcijas, schemas, kuriomis mokinys galėtų naudotis klausydamas aiškinimo.
 2. Parodykite užduoties atlikimo pavyzdį.
 3. Perklauskite ar mokinys suprato sąvokas, atskirus žodžius, instrukcijas.

NUOTOLINIS DARBAS SU MOKINIAIS, TURINČIAIS REGIMOJO SUVOKIMO SUTRIKIMŲ (gali būti skaitymo, rašymo, matematikos sutrikimai):

 1. Pateikite kuo paprastesnę, neapkrautą papildoma vaizdine informacija, mokomąją medžiagą.
 2. Gali būti pateikiami jau pertvarkyti, pritaikyti tekstai (pažymėtos painiojamos raidės, skiemenimis suskirstyti sudėtingesnės struktūros žodžiai, paryškintos svarbiausios teksto vietos ir pan.).

NUOTOLINIS DARBAS SU MOKINIAIS, TURINČIAIS ELGESIO AR ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ:

 1. Aiškiai nurodykite dienos darbus, jų laiką, eigą, trukmę, pabaigą.
 2. Naudodami vaizdinę struktūrą, pateikite nuoseklią užduoties atlikimui reikalingų veiksmų eilę.
 3. Vienu metu atlikite vieną užduotį.
 4. Į vaiką kreipkitės vardu, taip susigrąžinsite jo dėmesį.
 5. Bendraudami stenkitės išlaikyti vidinę ramybę. Užduotis pateikdami raštu, venkite „papuošimų“ (žodžių didžiosiomis raidėmis teksto viduryje, daug šauktukų, veidukų).

NUOTOLINIS DARBAS SU MOKINIAIS, TURINČIAIS AKTYVUMO IR DĖMESIO SUTRIKIMŲ:

 1. Parodykite, aptarkite kiek užduočių mokinys turės atlikti iki pertraukos ar per visą pamoką.
 2. Susitarkite kada bus pertraukėlės.
 3. Pateikite trumpas užduotis. Ilgesnes užduotis skaidykite dalimis.

Svarbu: vienu metu tik viena užduotis.

 1. Keiskite užduotis pagal pobūdį. Pradėkite nuo lengvesnių užduočių, pereikite prie svarbiausių ir sudėtingiausių, po jų būtina pertraukėlė ar užduotis, kurią atlikdamas vaikas galėtų pajudėti.
 2. Su mokinio tėvais aptarkite, kaip tinkamai pritaikyti ugdymosi aplinką, pašalinant iš jos nereikalingus dirgiklius (nuotolinio mokymosi sąlygomis tai galėtų būti netgi naminiai gyvūnėliai).

 

IR SVARBIAUSIA – BENDRAUKIME! DABAR TAI SVARBU, KAIP NIEKADA! LAUKSIME JŪSŲ SKAMBUČIŲ NAUJAIS TELEFONO NUMERIAIS IR SENAIS ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAIS SIŪLOME PASINAUDOTI IR NUOTOLINIO BENDRAVIMO GALIMYBĖMIS.

 1. Psichologė Renata Stonienė – 867916693
 2. Psichologė Ramunė Ramanauskienė – 867916786
 3. Psichologė Jurga Taleikytė – 860404935
 4. Socialinė pedagogė Asta Markauskienė – 860442607
 5. Specialioji pedagogė Edita Šukienė – 867916820
 6. Logopedė Rūta Zabielienė – 867916779
 7. L.e.p. vadovas Dalius Balčiūnas – 864574148

 

Psichologinės pagalbos linijos telefonas: 866428828

Rašykite konsultacijai elektroniniu paštu:  nuotolinisppt@gmail.com

2021-11-17

Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų pasidalinimas gerąja patirtimi iš Erasmus+ Mainų programos Helsinkyje ir Berlyne 

Lapkričio mėnesį Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje vyko Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų metodinis susirinkimas. Vandžiogalos gimnazijos psichologė Eglė Bartašiūtė pasakojo, kaip vyksta socialinių – emocinių kompetencijų ugdymas užsienio mokyklose, pasidalino Suomijos ir Vokietijos gerąja patirtimi.

Plačiau

2020-10-28 

Konferencija „Holistinis požiūris į vaiką mokykloje III:laimingas ir/ar išmokintas vaikas ugdymo įstaigoje” 

Spalio 26  dieną Kauno rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba kartu su Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriumi suorganizavo ir pravedė respublikinę mokslinę – praktinę konferenciją „Holistinis požiūris į vaiką mokykloje III: laimingas ir/ar išmokytas vaikas įstaigoje“, skirta 2020–iesiems vaikų emocinės gerovės metams paminėti.

Plačiau

PRANEŠĖJAI
1. „Vaiko batais santykių labirintuose“
KRISTINA PIKŪNĖ, Šeimos centro „Kartu saldu“ lektorė, pozityvaus auklėjimo konsultacijų asociacijos narė, šeimos konferencijos koordinatorė/supervizorė
2. „Jungtys: mokinys ir mokytojas šiandien“
VAIDA VENSKUTONYTĖ, literatūros antropologijos ir kultūros magistrantė, mokytoja
3. „Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimų raiška ugdymo procese“
DALIA VĖLAVIČIENĖ, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), LSMU ligoninė,  Kauno klinikos, gyd. vaikų ir paauglių psichiatrė
4. „Bendradarbiavimas sistemoje: šeima – mokykla“
KRISTINA KOŠEL – PATIL, Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkė
5. „Moksleivių sveiką gyvenseną skatinantys psichosocialiniai veiksniai“
Doc. dr. BRIGITA MIEŽIENĖ, Lietuvos sporto universitetas
6. „Mokyklos baimės ir asmenybės bruožų sąsajos“
RAMUNĖ DOBROVOLSKIENĖ, Kauno r. Lapių pagrindinė mokyklos psichologė, III kvalifikacinė kategorija
7. „Vaiko savijautos pokyčiai įgyvendinant prevencinę programą mokykloje“
JOLANTA MATIUKĖ,  Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė   
8. „Sisteminis požiūris kuriant pozityvią emocinę aplinką mokykloje“
RAMUNĖ RAMANAUSKIENĖ, Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė, II kvalifikacinė kategorija

2021-03-05 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, švietimo pagalbos specialistų skaitmeninių mokymo priemonių kūrimo projektas „Mažais žingsneliais į kalbos pasaulį“, skirtas Europos logopedo dienai paminėti 

 Kauno r. Domeikavos lopšelio – darželio skyriaus logopedė metodininkė Jurga Legienė 2021 m. vasario 1 d. – kovo 5 d. organizavo projektą „Mažais žingsneliais į kalbos pasaulį“. Projekto tikslas – sudaryti skaitmeninių mokymo priemonių katalogą „Mažais žingsneliais į kalbos pasaulį“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gramatinės kalbos sandaros formavimui bei tobulinimui, panaudojant internetinius įrankius.

Plačiau 

2021-03-05 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, švietimo pagalbos specialistų skaitmeninių mokymo priemonių kūrimo projektas „Mažais žingsneliais į kalbos pasaulį“, skirtas Europos logopedo dienai paminėti 

Kauno r. Domeikavos lopšelio – darželio skyriaus logopedė metodininkė Jurga Legienė 2021 m. vasario 1 d. – kovo… 

Plačiau 

2020-11-18 

Kauno r. ugdymo įstaigų psichologų metodinis pasitarimas tema „SUP vaikų įvertinimas ir konsultavimas“ 

Lapkričio 18 d. Kauno r. ugdymo įstaigų psichologai, kaip jau tapo įprasta, susirinko virtualioje erdvėje,… 

Plačiau 

 

2020-10-27 

Informacija Kauno rajono ugdymo įstaigoms dėl Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos darbo karantino laikotarpiu 

Kauno rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos… 

Plačiau 

2020-10-07 

Kauno r. ugdymo įstaigų psichologų metodinis pasitarimas – apskrito stalo diskusija „Laimingas vaikas mokykloje. Psichologo vaidmuo“ 

LR Seimas 2020 – uosius metus paskelbė vaikų emocinės gerovės metais, siekdamas atkreipti visuomenės dėmesį… 

Plačiau 

2020-06-12 

Psichologų mokslo metų užbaigimas tradiciškai 

Labai smagu, kad laisvėjančio karantino sąlygos leido Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologams nesulaužyti… 

Plačiau 

2020-06-10 

Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų mini konferencija 

Simboliškai, užbaigdami darbo karantino metu aktyviai vykdytas savo veiklas, psichologai birželio 10 d. dar… 

Plačiau 

2020-05-20 

Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų veikla nuotoliniu būdu karantino sąlygomis 

Pasaulinė pandemija gerokai pakoregavo visų žmonių gyvenimus. Džiaugiamės, kad Lietuvoje nepatyrėme… 

Plačiau 

2020-04-20 

Kauno rajono ugdymo įstaigų specialistamas nuotoliniu būdu pristatome „Šeimos konferencijos” metodą 

„Šeimos konferencija“ – tai įrankis, kurį taikant šeimose, vaikui iškilusius sunkumus galima spręsti… 

Plačiau 

2020-02-26 

Vaikų emocinės gerovės metams 

Sveikatos apsaugos ministerija 2020 metus paskelbė Vaikų emocinės gerovės metais. Taip siekiama ne tik atkreipti… 

Plačiau 

2020-01-14 

Pasikeitė pedagoginės psichologinės tarnybos adresas 

Dėmesio, pasikeitė Kauno rajono švietimo centro, pedagoginės psichologinės tarnybos adresas. Dabar mus rasite… 

Plačiau 

2020-01-06 

Tarptautinis ADRA projektas „Vaikai – vaikams“ 

Gerumas neturi tautybės ir jam neegzistuoja jokios sienos ar įsitikinimų ribos… Šventų Kalėdų dvasia gali… 

Plačiau 

2019-12-04 

Konferencija „Holistinis požiūris į vaiką mokykloje II“ 

Šiandieninis, sparčiai besivystantis ir kintantis pasaulis, reikalauja sisteminio mąstymo visose gyvenimo… 

Plačiau 

2019-11-20 

Emocinio intelekto ugdymui 

Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologės ir socialinės darbuotojos lapkričio 20 d. Kauno rajono švietimo centre… 

Plačiau 

2019-10-16 

Praktinis – teorinis seminaras „Padrąsinantis santykis. Įtaka motyvacijai, mokslo rezultatams, mokyklos bendruomenės mikroklimatui“ 

Spalio 16 d. Kauno rajono Švietimo centre ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai ir psichologai susirinko kurti… 

Plačiau 

2019-06-10 

Progresyvių praktinės psichologijos metodų sklaida kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų tarpe 

Jau tradicija, užbaigiant mokslo metus, Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologams tampa susirinkti netradicinėje… 

Plačiau 

2019-05-24 

„Nes bendrauti gera“ 

Lietuvos sporto universitete (LSU) devintus metus iš eilės vyko gražus ir prasmingas renginys „Nes bendrauti… 

Plačiau 

2019-05-15 

Pagalbos rinktis gyvenimą modelis 

2019 gegužės 15 dieną vyko Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų metodinis pasitarimas. 

Plačiau 

2019-03-06 

Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų bei socialinių pedagogų metodinių būrelių bendras pasitarimas 

Jau antrus metus organizuojama Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų ir socialinių pedagogų bendra akcija… 

Plačiau 

2018-12-28 

Kada į širdį ateina tikros kalėdos 

Kauno rajono švietimo centro pedagoginei psichologinei tarnybai praėjusių metų pabaigoje pavyko bendradarbiauti… 

Plačiau 

2018-12-12 

Susitikimas – diskusija su Kauno apylinkės prokuratūros prokurore 

Gruodžio 12 d. Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė B. Kasputytė ir… 

Plačiau 

2018-09-19 

Kauno rajono psichologų metodinio būrelio pasitarimas 

Prasidėjus naujiems mokslo metams 2018 m. rugsėjo 19d. Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto… 

Plačiau 

2018-05-17 

Paskaita – diskusija „ Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimas ir ugdymas Austrijoje“ 

2018 metais gegužės 17 dieną vyko Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų susirinkimas, kurio metu Babtų… 

Plačiau 

2018-05-14 

Pakvietė „Zuikių mokyklėlė“ 

Tradicija tapo Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų ir logopedų,… 

Plačiau