Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Kauno rajono pedagoginės psichologinės tarnybos 3 atstovai yra Kauno rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos nariai:

Dalius Balčiūnas, Kauno rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius,  Komisijos pirmininko pavaduotojas;

Asta Markauskienė, Kauno rajono pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė, Komisijos sekretorė;

Renata Stonienė, Kauno rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė.

 

Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos paskirtis – užtikrinti savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų gerovę, bendradarbiaujant su mokyklų vaiko gerovės komisijomis ir kitomis vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis.

 

Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija sudaroma iš:

  • savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, 
  • valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos, 
  • teritorinės policijos įstaigos, 
  • probacijos tarnybos,
  •  teritorinės prokuratūros, 
  • socialinių paslaugų, 
  • švietimo, 
  • sveikatos,
  • nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vaiko gerovės srityje, 
  • kitų institucijų atstovų.

 

Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos funkcijos

 

Pagal Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydama vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti, surenka informaciją, būtiną savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti, nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų įstatyme, skyrimo, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl vaiko socialinės integracijos plano parengimo, koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių tobulinimo bei atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos funkcijos dėl koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo vaikui ir vaiko atstovams pagal įstatymą reglamentuojamos švietimo, mokslo ir sporto ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, kurioje nurodoma, kad Komisija nagrinėja prašymus, įvertina Koordinuotai teikiamų paslaugų Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimo poreikį, parengia sprendimo dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektą, kuriame siūlo konkrečią švietimo pagalbos ar socialines paslaugas teikiančią instituciją, įstaigą ar organizaciją Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo koordinavimui, institucijas, įstaigas ar organizacijas, kurios bendradarbiaudamos tarpusavyje, teiks Koordinuotai teikiamas paslaugas ir Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo trukmę.