Teisinė informacija

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SPECIALŲJĮ UGDYMĄ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo”

Lietuvos psichologų sąjunga „Psichologų profesinės etikos kodeksas (2017)”

LR sveikatos apsaugos, švietimo, mokslo ir sporto, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl pagalbos asmenims, kuriems diagnozuotas įvairiapusis raidos sutrikimas, 2021–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo”

LR sveikatos apsaugos ministro, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo”

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo modelio”

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos pavyzdinių nuostatų”

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo”

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo”

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologo pavyzdinio pareigybės aprašymo”

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos logopedo pavyzdinio pareigybės aprašymo”

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialiojo pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašymo”

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos surdopedagogo pavyzdinio pareigybės aprašymo”

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos tiflopedagogo pavyzdinio pareigybės aprašymo patvirtinimo”

LR švietimo ir mokslo ministro, LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo”

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymo nr. v-395 „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo”

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymo nr. v-1775 „Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl mokytojo padėjėjo pavyzdinio pareigybės aprašymo”

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl mokyklos psichologo bendrųjų pareiginių nuostatų”

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl mokyklos psichologo asistento pavyzdinio pareigybės aprašymo”

LR vyriausybės nutarimas „Dėl švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo”

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo”

LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas „Dėl ugdymo organizavimo rekomendacijų mokiniams, kuriems diagnozuotas autizmas, patvirtinimo“